برای ما پیام بگذارید.

جریب، همواره به دنبال همسو شدن هر چه بیشتر با نیازهای کشاورزان، کارشناسان باغات و کاربران خود است. در همین راستا توسعه و بهبود اپلیکیشن از اولین اولویت‌های ما در جریب است.
اگر در کار با اپلیکیشن به مشکلی برخوردید و یا هرگونه پیشنهاد و یا انتقادی دارید، در این صفحه برای ما پیام بگذارید. تیم جریب در اولین فرصت با شما تماس می‌گیرد.