شپشک سرشاخه و میوه‌

نام علمی : Lepidosaphes pistaciae Archangelskaya
نام محلی : شپشک سرشاخه و میوه، شپشک واوی

شپشک سرشاخه و میوه پسته یا شپشک واوی پسته جز شپشک‌های سپردار آفت پسته هستند. این حشره دارای دو فرم است. فرم اول بنام Lepidosaphes pistaciae f. typicus که اغلب روی میوه‌ها، برگ‌ها و شاخه‌های جوان دیده می‌شود و فرم دوم آن تحت نام Lepidosaphes pistaciae f. pistaciicola است و بیشتر روی تنه و شاخه‌های قطورتر مستقر است. وجود فرم‌های مرفولوژیک دوگانه فوق الذکر و اندکی تفاوت ظاهری باعث ایجاد شبهاتی درتعیین نام علمی این حشره شده است در بعضی منابع این فرم‌ها، دو فرم مختلف از یک حشره و در بعضی منابع دیگر دو گونه مجزا معرفی کرده‌اند. آخرین بررسی‌ها این حشره را فقط با نام Lepidosaphes pistaciae Archangelskaya نام‌گذاری کرده‌اند. این آفت بر روی گونه‌های مختلف اهلی و وحشی پسته مستقر می‌شود. شپشک واوی پسته سپرداری است که سپرهای حشرات ماده به طول 3-2/4 میلی‌متر سپر سن اول زرد رنگ، سپرهای سن دوم و سوم قهوه‌ای رنگ با کناره‌های روشن‌تر می‌باشد. سپرهای حشرات نر روشن‌تر از ماده‌ها و بسیار باریک‌تر و کوچک‌تر از ماده‌ها و الفی شکل می‌باشد و از آنها حشرات کامل نر خارج می‌شود.

حشرات نر دارای یک جفت بال و زائده‌ای در انتهای بدن هستند. بدن حشرات ماده در زیر سپرها به رنگ سفید شیری است سر و شکم متمایل به نارنجی است. بدن کاملا غشائی و نرم می‌باشد و از نظر مشخصات میکرسکوپی و زوائد کنار و انتهای بدن شکل بخصوصی دارد که در تاکسونومی اهمیت دارند.

تخم حشره بیضی شکل کشیده و به طول 0.27 میلی‌متر و عرض حدود 0.12 میلی‌متر می‌باشد پوره سن اول زرد رنگ و بیضی شکل و به طول 0.4 تا 0.44 میلی‌متر است. در اوایل خروج از تخم متحرک دارای یک جفت شاخک 5 بندی و 3 جفت پای بسیار نازک و یک جفت زائده درانتهای بدن می‌باشد.

پوره سن یک حدود 12 ساعت پس از خروج از تخم در محل مناسبی ثابت شده و با خرطوم خود به تغذیه از شیره گیاهی مشغول می‌شود. حشره از سن دوم به بعد پاها و شاخک خود را از دست داده و خرطو‌م بسیار نازک خود را در نسوج سرشاخه و برگ و میوه‌ها فرو کرده تا آخر عمر در همان محل مناسب ثابت می‌ماند. حشرات ماده آفت دارای 3 سن پوره‌گی می‌باشند و در هر سن پوره‌گی یک سپر مشخص در انتهای سپر سن قبل و بر روی بدن خود ترشح می‌کنند.

علائم و خسارات

روش های مبارزه