گموز

بیماری گموز پسته، که به آن پوسیدگی طوقه و ریشه یا شیره سیاه نیز گفته می‌شود، یکی از مهم‌ترین بیماری‌هایی است که باغات پسته را تهدید می‌کند. این بیماری به وسیله گونه‌های مختلفی از قارچ فیتوفتورا (Phytophthora) ایجاد می‌شود و می‌تواند سالانه تعداد زیادی از درختان بالغ و جوان پسته را آلوده کرده و در […]