سرخشکیدگی

سرخشکیدگی و شانکر یک بیماری جدی پسته در استان کرمان و احتمالا در سایر استان‌های پسته خیز می‌باشد. درختان جوان و پیر بیشتر ارقام پسته آلوده می‌شوند، به خصوص آنهایی که در شرایط نامطلوب، رشد می‌کنند. برخی ازگزارش‌ها حاکی از خسارت 17 درصدی این عارضه در باغ‌های پسته می‌باشد.

تاکنون قارچ‌های Paecilomyces variotii، Cytospora, sp، Coniothyrium sp.، Acremonium kiliense و Ulocladium atrum از درختان مبتلا به این عارضه جدا شده‌اند. فراوانی دو قارچ اول و دوم در مقایسه با سایر قارچ‌ها بیشتر می‌باشد. بر اساس مطالعات انجام گرفته در شرایط گلخانه‌ای تاکنون هیچ یک از این قارچ‌ها نتوانسته‌اند نشانه‌های سرخشکیدگی را روی درختان پسته ایجاد کنند.

شیوع بیماری شانکر و سرخشکیدگی پسته مطالعه نشده است. به نظر می‌رسد که P. variotii می‌تواند در شاخه‌های مبتلا برای چندین سال دوام آورده و در آنها اسپورزایی کند و به احتمال زیاد به وسیله باد نیز منتشر شود. ضعف درختان در اثر تنش‌های آبیاری و تغذیه‌ای، حمله آفاتی مانند شپشک‌ها و سوسک‌های پوست‌خوار، آفتاب سوختگی و محل هرس شاخه‌ها می‌توانند سبب مستعد شدن شاخه درختان پسته برای حمله قارچ شود.

علائم و خسارات

روش های مبارزه