آفتاب سوختگی

شدت تابش نور خورشید و افزایش دما بیشتر از حد تحمل گیاه در زمان رشد سریع مغز سبب ایجاد عارضه آفتاب سوختگی روی میوه می‌گردد.

علائم و خسارات

روش های مبارزه